Een redenering kan geldig zijn, maar is per definitie nooit waar

Leestijd: 2 minuten

15:30 – Ik zit bomvol overtuigingen die ik heb verkregen op basis van logisch redeneren. Volgens de logica en argumentatieleer is een redenering geldig als de conclusie noodzakelijk volgt uit de premissen (= aannames dat iets waar is). Een geldige redenering is dus geldig dan en slechts dan als ik de conclusie niet kan ontkennen zonder in tegenspraak te komen met de premissen.

Volgens de logica en argumentatieleer is het niet noodzakelijk voor een geldige redenering dat de premissen an sich waar zijn, zolang de vorm van de redenering maar klopt. Een redenering die én geldig is én waarvan de premissen evident waar zijn wordt ‘correct’ genoemd.

Causale verbanden en drogredenen

Een goede redenering bestaat uit één of meer premissen (aannames) of axioma’s (algemeen aanvaarde stellingen), waaruit na het stellen van een causaal verband een conclusie wordt getrokken, of een aantal argumenten, waarmee een mening wordt onderbouwd. Belangrijk hierbij is de wet van oorzaak en gevolg, welke veronderstelt dat gebeurtenissen plaatsvinden als gevolg van bepaalde andere gebeurtenissen die daaraan vooraf zijn gegaan; een oorzaak gaat vooraf aan een gevolg – dit wordt ook wel een causaal verband genoemd.

Een drogreden daarentegen is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. De conclusie van een drogreden kan zowel juist of onjuist zijn, maar een drogreden voldoet niet aan de voorwaarden van geldigheid en/of correctheid. Als de drogreden niet geldig is, dan klopt de vorm van de redenering niet. En als de drogreden niet correct is, dan zijn de stellingen of premissen niet geldig.

Correlatie is geen bewijs van causaliteit

Correlatie is de statistische samenhang tussen twee grootheden. De mate van correlatie tussen twee variabelen wordt uitgedrukt in de correlatiecoëfficiënt, waarbij de waarde kan variëren tussen -1 en +1. Hoe verder de correlatie- coëfficiënt verwijderd is van 0 (geen lineaire samenhang), hoe sterker het negatieve of positieve verband.

Echter, correlatie hoeft geen bewijs te zijn van causaliteit, al kan het daar wel een aanwijzing voor zijn. Cum hoc ergo propter hoc, Latijn voor ‘met dit, dus vanwege dit’, is een drogreden waarbij twee gebeurtenissen die samen optreden verkeerdelijk voorgesteld worden als oorzaak en gevolg. Een verband wordt dus ten onrechte voorgesteld als een oorzakelijk verband.

De ervaring van een levensechte werkelijkheid en een zelf

Ik creëer, projecteer en interpreteer mijn zelfverzonnen werkelijkheid op basis van aannames en causale verbanden die ik hiernu geloof en lijk waar te nemen. Ik zie onware causale verbanden die er in werkelijkheid niet zijn, maar als gevolg hiervan ervaar ik een levensechte werkelijkheid en een zelf.

Een verschijning in Bewustzijn of het Geheel is nooit een probleem. Het bestempelen van de verschijning is ook geen probleem. Het probleem ontstaat doordat ik geloof dat de verschijningen die ik hiernu of in de tijd waarneem verband met elkaar houden. Het geloven van aannames en onware causale verbanden creëert een levensechte werkelijkheid en een zelf, maar ook ongelukkigheid, ontevredenheid en een heleboel pijn en lijden.

De wet van oorzaak en gevolg bestaat niet in de realiteit

In de absolute realiteit kan er een heleboel correlatie worden waargenomen, maar geen enkele correlatie is bewijs van causaliteit. De wet van oorzaak en gevolg bestaat niet in de realiteit. Het is een verzinsel. Redeneringen kunnen in de realiteit dus wel geldig zijn, maar zijn nooit – ik zeg nooit! – correct/waar. Geen enkele aanname of redenering is absoluut waar.~ lzv

Bron: Wikipedia.

  1. Correctheid (logica)
  2. Drogreden
  3. Correlatie
  4. Cum hoc ergo propter hoc